طعم " لبــــــت"

دلبـــر تر از آنی که ســــر آیی ...

جیحــــون شود این دل چو بـر آیی

ماهم مخـــوان ای بنـــد دل مـن!

نی سینه درد چــون شکــــر آیی

با یـــاد تــــو مجنـــونـم ولیـــــلی

حاشـــا ز دلــــم بی خبـــــــرآیی

صبحم همه چون طفل جگر خـون

نالـد ز شـــب ار بی ثمـــــــر آیی

با طعم " لبــــــت" دامـــــن خالـم

ســــوزی ز "رخ " ار بی شـر ر آیی

زخمم ندهـــم مـن به دو عالـــم

چـــون با نمکـان دیـــده تــــر آیی

چشمان سحر بین تو شببو ست

با نـــــاز و ادا زیــــر پــــر آیـــــی

عنقـای تو با قـــاف من آســـــود

"زیــــرم "نکنند ار" زبـــــــر" آیی!

گر دت ندهـــــم به گنـــج قـارون

بـــــاغ ارمــــــم در نظـــــــر آیی

عمان خموشم مخــوان ای موج!

با یـــــاد ارس چــــون خـــزر آیـی

اشکم چـــو روان شتد دلــم آزرد

کی با" صـدف "بی" گهـــر" آیی؟

تبـــــریـــــز "دل آرا "چـــو برقصد

غوغـــا شود ار بی هنــــــر آیی

پوشیده سخن گفتنم عار است!

با، قر! متحیـــــّر کمــــــر آیـــی

/ 3 نظر / 14 بازدید
ترانه

زیبا وعالی بود سکوت می کنم! نشنوید صدای گله هایم٫ و محکم بگیرید گوشهایتان. بگذرید از روزگار نمناکم٫ ونگویید چقدر ساده لوح و حیران است. آن منم که در این باروری خورشید٬ "دختری تاریکم" ریشه هایم زخمی٫ناله هایم بی رنگ این منم ساده دل کودک شهر! دیگر نخواهم گفت دلتنگم فریاد ممنوع!

ترانه

عزیز دلم آنهایی که فهمیدم خواندم عالی بود بازهم من راببخش

زندگی

چه جالب و شاد بود این شعر.