/ 3 نظر / 18 بازدید
مریم

هرآن کس که چون من آشنای تبریزاست / به هر کجا رود در هوای تبریز است

زندگی

بله واقعا تبریز متفاوت است با بسیاری از

زندگی

ببخشید بخاطر مشکل نت نظرم ناقص ارسال شد. نظرم این است: بله واقعا تبریزمتفاوت است با بسیاری از شهرهای ایران. شهر اجدادی منه و بالطبع باید ازش تعریف کنم [لبخند]